جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و تأثیر آن در کنترل­های داخلی:

2-9-1- از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران:

اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی:

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی‌ می­باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان­ها به موجب قانون تعیین خواهد گردید.

اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی:

دیوان محاسبات به کلیه حساب­های وزارتخانه­ها، موسسات، شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور بهره گیری می­کنند و به ترتیبی که قانون مقرر می­دارد رسیدگی یا حسابرسی می­نماید که هیچ هزینه­ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب­ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع­آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی‌ تسلیم می­نماید. این گزارش بایستی در دسترس عموم گذاشته گردد.

2-9-2- قانون دیوان محاسبات کشور:

فصل اول – هدف:

ماده1- هدف دیوان محاسبات کشور با در نظر داشتن اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران عبارت می باشد از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به مقصود پاسداری از بیت المال از طریق:

الف- کنترل عملیات و فعالیت­های مالی کلیه وزارتخانه­ها، مؤسسات، شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور بهره گیری می­کنند.

ب- مطالعه و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست­های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با در نظر داشتن گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاه­های مربوطه.

ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی

فصل دوم- وظایف و اختیارات:

ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب­های درآمد و هزینه و سایر دریافت­ها و پرداخت­ها و نیز صورت­های مالی دستگاه­ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.

تبصره- مقصود از دستگاه­ها در این قانون کلیه وزارتخانه­ها، سازمانها، مؤسسات، شرکت­های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور بهره گیری می­نمایند و به گونه کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول ( 44) و ( 45 ) قانون اساسی مالکیت عمومی‌ بر آنها مترتب بشود، می­باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی‌ در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد نیز مشمول این تعریف می­باشند.

ماده 3- مطالعه وقوع عملیات مالی در دستگاه­ها به مقصود اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایردریافت­ها و پرداخت­ها.

ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی­های دستگاه­ها.

ماده 5- مطالعه جهت اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی.

ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاه­های مورد رسیدگی با در نظر داشتن گزارشات حسابرسی­ها و رسیدگی­های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت­المال.

ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.

ماده 8- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌ تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی بهره گیری نماید. حسابرسان مذکور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می­گردد.

با در نظر داشتن مستندات قانونی یاد شده و تامل در آن مشخص می‌ گردد یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور مطابق ماده( 6 ) قانون دیوان محاسبات کشور به تبیین زیر معین شده­می باشد:

اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کننده موجود در دستگاه­های مورد رسیدگی، با در نظر داشتن گزارشات حسابرسی­های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت­المال. از آن چیز که در منابع علمی‌ مربوط به رشته حسابرسی در مورد کنترل داخلی نوشته شده، آن را فرآیندی جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف: اثربخشی و کارآیی عملیات؛ قابلیت اعتماد گزارش­دهی؛ رعایت قوانین و مقررات، سیاست­ها، برنامه­ها و روش­ها، حفاظت از دارایی­ها و منابع؛ در سازمان عنوان نموده­اند.

با در نظر داشتن محورهای اساسی موارد پیش گفته، چنین استنباط می‌ گردد که کیفیت و نحوه­ی اعمال کنترل‌های داخلی یکی از معیارهای ارزیابی مدیریت منابع و برنامه­ها و سیاست­ها می­تواند تلقی گردد.

یکی از محورهای اساسی در حسابرسی عملیاتی (حسابرسی عملکرد مدیریت / حسابرسی برنامه) تهیه گزارش نسبت به نحوه­ی مدیریت اجرایی بخش دولتی، در موارد مذکور می باشد.

دستگاه­های اجرایی مشمول رسیدگی­های دیوان محاسبات کشور بایستی نسبت به اجرای فرآیند کنترل داخلی اثربخش در سرتاسر سازمان و در هر یک از واحدهای آن و در سطوح فعالیت­ها و برنامه­ها اقدام جدید معمول دارند، زیرا این اقدامی‌ مدیریتی و در جهت حفظ حقوق بیت­المال می­باشد.

در هر حال از آن چیز که که عنوان گردید معلوم می­گردد، به علت اهمیت مسئولیت پاسخ­گویی و حساب­دهی در بخش عمومی‌ در صورت عدم تحقق اهداف مرتبط با برنامه­ها و عملیات، مراجع مدیریتی بایستی نسبت به عملکرد مدیریت در مورد فرآیند کنترل داخلی در سطوح مختلف عملیاتی پاسخگو باشند(محمدی پور، 1388) .

کنترل داخلی به نحو بسیار مشخص در فرمان هشت ماده­ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی (10/2/1380) نمود دارد:

قوه مجریه، با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی­اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه­ها پیش­گیری کنند.

دیوان محاسبات کشور در راستای انجام ماموریت و رسالت تبیین شده در قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور و راهبردهای برنامه بلندمدت، و در در نظر داشتن ارتقاء اثربخشی و بهبود عملکرد خود بهره گیری از شیوه­های علمی‌ جدید و تجارب مفید کشورها و مجامع حرفه­ای را مد نظر قرار داده و ورود به عرصه حسابرسی عملکرد و حسابرسی دانش محور و در نظر داشتن پیش­گیری از وقوع رخدادهای نامطلوب در دستگاه­های تحت رسیدگی به مقصود ایفای رسالت حفاظت از بیت­المال و… را در دستور کار خود قرار داده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رسیدگی به نحوه­ی «مدیریت کنترل داخلی در دستگاه­ها» به دلیل تأثیر موثر آن در پیش­گیری از وقوع نارسایی­های مختلف سازمانی، می­تواند در کانون توجه برنامه ریزی­های دیوان قرار داشته باشد (صابری، 1388).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری