صفحه اصلی

 

 

 • فایل دانلود پژوهش : تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها
    عنوان کامل تحقیق :  تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها قسمتی از متن تحقیق : تغییر پذیری: تغییر پذیری بر مشتریان نه تنها بواسطه نتایج بلکه همچنین بواسطه فرآیندهای تولید اثر گذار است. از آنجا که مشتریان معمولاً در فرآیند تولید خدمت حضور دارند و تولید و مصرف خدمت همزمان است، نظارت و کنترل جهت حصول استانداردهای پایدار مشکل می باشد. تغییر پذیری خدمات را می توان از دو جنبه بررسی کرد: الف) اندازه ای که استاندارد های تولید، از حالت نُرم ( عادی) تغییر می کند هم به لحاظ نتایج و هم به لحاظ فرآیندهای تولید. ب) اندازه ای که عمدتاً می تواند تغییر کند تا نیازهای خاص مشتریان فردی برآورده شود( سفارشی سازی/ شخصی سازی ). تغییر پذیری دراستانداردهای تولید، بیشترین نگرانی سازمانهای خدماتی است زیرا مشتریان به صورت گسترده ای در فرآیند تولید مشارکت دارند، بویژه در جائی که روش تولید ، نظارت بر تولید خدمت را غیر عملی می سازد. مانند خدمات مراقبت های پزشکی (همان منبع ،24) دوّمین بُعد از تغییر پذیری اندازه ای است که یک خدمت عمداً شخصی سازی ( سفارشی کردن) می شود تا نیازهای خاص مشتریان فردی را برآورده سازد. به دلیل تفکیک ناپذیری ، نیاز به شخصی سازی خدمات عموماً بیش از کالاها می باشد. اندازه ای که یک خدمت را می توان سفارشی کرد به روشهای تولیدی به کار رفته بستگی دارد. خدماتی که برای عده ای زیادی از مشتریان بصورت همزمان تولید می شود، مثلاً […]
 • فایل — -فایل تحقیق -467)
  2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود452-3-6-1 اندازه شرکت452-3-6-2 عملکرد شرکت452-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت462-4 عدمتقارن اطلاعاتی و مدیریت سود462-5 پیشینه تحقیق482-5-1 تحقیقهای داخلی482-5-2 تحقیقهای خارجی50فصل سوم)روش تحقیق(553-1 مقدمه563-2 روش تحقیق573-3 فرضیههای تحقیق573-4 نحوهی گردآوری دادهها593-5 دوره زمانی تحقیق593-6 قلمرو مکانی تحقیق593-7 جامعه آماری 603-8 نمونه و روش نمونهگیری603-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق623-9-1 مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها623-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول623-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم633-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم633-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم643-9-2 متغیرهای تحقیق643-9-2-1 متغیر وابسته643-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری643-9-2-1-2 دستکاری فعالیتهای واقعی673-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال673-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی683-9-2-1-2-3 هزینههای اختیاری غیرعادی683-9-2-2 متغیر مستقل683-9-2-2-1 عدمتقارن اطلاعاتی693-9-2-3 متغییر کنترلی693-9-2-3-1 عملکرد شرکت693-9-2-3-2 اندازه شرکت693-9-2-3-3 پیشبینی رشد سودهای آینده شرکت703-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم703-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام703-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها713-9-3-1 آمار توصیفی723-9-3-2 آمار استنباطی723-9-3-2-1 آزمون کولمو […]
 • فایل دانلود پژوهش : تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی
    عنوان کامل تحقیق :  تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی قسمتی از متن تحقیق : متغیرهای مورد استفاده در مدل مربوط به داده های ترکیبی: 1) قیمت (price) : این متغیر از تقسیم مجموع قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دوره T بر مجموع مساحت واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دوره T محاسبه شده است. 2) مساحت زیربنا (mas): این متغیر از تقسیم مجموع کل مساحت زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دوره T بر مجموع کل واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دوره T محایبه شده است. 3) مساحت زمین(zamin) : این متغیر از تقسیم مجموع کل مساحت زمین واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دوره T بر مجموع کل واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دوره T محاسبه شده است. 4) قدمت(omre) :  این متغیر از تقسیم مجموع کل قدمت واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در زمان T بر مجموع کل واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در زمان T محاسبه شده است. 5) تعداد(tedad): این متغیراز تقسیم مجموع کل تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و در دورهT بر کل واحدهای مسکونی معامله شده در منطقه N و دوره T محاسبه شده است. 6) آلودگی هوا(hava): این متغیر میانگین آلودگی هوای هر منطقه در هر دوره را نشان می دهد و از تقسیم مجموع آلودگی هوای روزانه منطقه  Nدردوره  Tبر تعداد روزهای دوره T محاسبه شده […]
 • فایل دانلود پژوهش ارشد : بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک
    عنوان کامل تحقیق :   بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک قسمتی از متن تحقیق : 2-11 علل شکل گیری مطالبات آن دسته از مطالبات بانک ها که سر رسید آن ها فرا رسیده، اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده اند، به حساب مطالبات سرگذشته انتقال یافته ودر صورت تسویه نشدن در مهلت تعین شده، به حساب مطالبات معوق انتقال می یابد. اغلب این مطالبات با پیگیری های حقوقی و طی مراحل مختلف وصول، اما برخی از این مطالبات در نهایت سوخت می شود. در عمل ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دائمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی بانک شده و بانک را با مشکلات زیادی روبه رو می کند. کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیر های از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند.  به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخش های اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها می شود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخش های مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول […]
 • فایل — -فایل تحقیق -448)
  3ـ2ـ مشارکت کنندگان 323ـ3ـ روش‌های نمونه‌گیری 333ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها 343ـ5ـ ملاحظه‌های اخلاقی 353ـ6ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 353ـ7ـ اعتبار (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی)36فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها4ـ1ـ یافته‌های تحلیلی 38فصل پنجم: نتایج پژوهش5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری 45ادامه فهرست مطالبعنوان صفحه5ـ2ـ پیشنهادهای پژوهش 525ـ3ـ پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی 535ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش 54پیوستمنابع و مآخذ56پرسشنامه60فهرست جداولعنوان صفحهجدول شماره (4ـ1): ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان 40جدول شماره (4ـ2): میانگین نمرات ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای 41جدول شماره (4ـ3): تفکیک نمونه برحسب بعد شخصی ارزش‌های حرفه‌ای 42جدول شماره (4ـ4): تفکیک نمونه برحسب بعد حرفه‌ای ارزش‌های حرفه‌ای 42جدول شماره (4ـ5): تفکیک نمونه برحسب بعد اجتماعی ارزش‌های حرفه‌ای 43جدول شماره (4ـ6): تفکیک نمونه برحسب بعد سازمانی ارزش‌های حرفه‌ای 43چکیدهارزش‌های حرفه‌ای اساس عملکرد کارکنان می‌باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه‌ای و عموم مردم را هدایت می‌نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارک خدمات بشردوستانه فراهم می‌آورند. وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزایش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعایت نشدن برخی ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی […]
 • فایل — -فایل تحقیق -418)
  این بند از مفاهیم نظری نشان می د هد که اطلاعات مالی منتشره، نه تنها بازار اوراق بهادار و یا گروه خاصی از جامعه، بلکه باید فرد فرد سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در بر گیرد و از آنجا که این عده به جریان های نقدی توجه دارند، می توان گفت که بیانیه ی فوق به طور غیر مستقیم برای ثبت جریانات نقدی در مدل تصمیم استفاده کنند گان اهمیت زیادی قائل شده است. یکی از مهمترین موارد موجود در گزارشات حسابداری، اطلاعات مربوط به سود هر سهم (EPS) به عنوان یکی از شاخصهای مهم اندازهگیری عملکرد واحد اقتصادی میباشد.در اکثر مدلهای ارزش گذاری داراییها و مخصوصا اوراق بهادر، جریان نقدی آتی تعیین کنندهی قیمت این اوراق به شمار میآید، اما تعهدی بودن حسابداری شرکت ها باعث می شود که سود حسابداری شاخص مناسب تری نسبت به جریان های مذکور به حساب آید. لذا در عمل در اکثر مدل های ارزش گذاری سهام از سود پیش بینی شدهی هر سهم به عنوان جایگزین جریان های نقدی آتی استفاده می گردد. همچنین در بسیاری از موارد نیز از طریق نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) اقدام به تعیین قیمت سهام می شود که در این مدل نیز سود پیش بینی شده ی هر سهم در دوره مالی جاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطابق ماده ی پنج آیین نامه ی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت ها مکلفند بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه را بر اساس عملکرد سال قبل حداکثر سی روز قبل از شروع سال مالی جدید، بر اساس عملکرد […]
 • فایل — -فایل تحقیق -364)
  تحقیق فوق در سه فصل به انجام رسیده است.در فصل اول به قوانین مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ایران و نقش دستگاه ها در کنترل ورود و عرضه مواد مخدر پرداختیم و در فصل دوم به مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در صحنه بین الملل و ایران و اقدامات پیشگیرانه در عرضه مواد مخدر در زندان های ایران و در فصل سوم به کارکرد مرزها در ورود و عرضه مواد مخدر و بازار مواد مخدر در ایران با نگاه آمار اشاره خواهیم داشت.فصل اول:قوانین مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ایران و نقش دستگاه ها در کنترل ورود و عرضه مواد مخدردر این فصل بر آن هستیم کا ر را در دو بخش به انجام برسانیم در بخش اول به سیر تاریخی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بیان کنیم و در این رابطه نقاط ضعف و قوت این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم.در بخش دوم مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم.بخش اول:سیر تاریخی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدردر این بخش بر آن هستیم سیر تاریخی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بیان کنیم و در این رابطه نقاط ضعف و قوت این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم.مبحث اول:بررسی قوانین مصوب شده در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاببا تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیدهترین و مهمترین جرایم سازمان یافته و بروز […]